1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetové galerii www.postovnefree.cz (dále  jen jako „internetová galerie“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetové galerie (dále také jako „Zprostředkovatele“ nebo „Poskytovatele“), Kupujícího a Dodavatele zboží. 

Provozovatelem internetové galerie a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je společnost Masterpe s.r.o. IČ: 08695237, se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, vedená pod sp. Zn. C 114834  (dále i jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“). 

Provozovatel internetové nákupní galerie není prodávajícím zboží obchodovaného prostřednictvím internetové nákupní galerie www.postovnefree.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních smluv se zákazníky tím, že provozuje internetovou nákupní galerii jako nákupní galerii, ve které umožňuje prodávajícím prezentovat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy, a dále obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním. 

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru (dále jen ,,Dodavatel"). 

Provozovatel uzavírá s Kupujícím smlouvy o zprostředkování (dále jen „Smlouva“) formou odeslání a zaplacení závazné objednávky. Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.  

Kupní smlouva na vybrané zboží v nákupní galerii vzniká mezi kupujícím a dodavatelem, nikoliv mezi zprostředkovatelem a kupujícím.

  

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  

Nákupem zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem internetového obchodu zprostředkovatelskou smlouvu.  

Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku na webové stránce,  

Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové galerie postovnefree.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.  

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrativní.  

Provozovatel internetové nákupní galerie objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím internetové nákupní galerie postovnefree.cz vybrané zboží  

Provozovatel internetové nákupní galerie neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.  

Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetové nákupní galerie k dalšímu zpracování.  

Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese postovnefree.cz). Smlouva je uzavřena v českém jazyce; některé její součásti mohou být v jazyce anglickém.  

V případě, že provozovatel internetové nákupní galerie sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetové nákupní galerie postovnefree.cz.  

Odesláním výběru zboží kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

  

 1. Cena zboží a způsob platby

  

Informace o zboží a ceně uváděné jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží.  

Způsoby platby:

Bankovním převodem na účet Provozovatele: 2002087786 / 2010
IBAN: CZ52 2010 0000 0020 0208 7786
BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol = Číslo vaší objednávky
jinou nabízenou online platební metodou
platba kartou on-line
platba na účet prostřednictvím složenky typu A na pobočce České pošty.

Platba kartou Nejrychlejším a nejjednodušším způsobem platby je platba on-line platebními kartami Visa a MasterCard. Platební operace jsou zabezpečeny systémem 3D-Secure, který je autorizován karetními asociacemi Visa a MasterCard.

Platba složenkou

Rychlá platba Apple Pay - rychlý a snadný způsob placení bezdotykově jako s běžnou platební kartou – na internetu, v obchodech a na dalších místech. Vaše platební údaje jsou v bezpečí. Svůj účet navíc můžete spravovat kdekoli potřebujete – funguje pouze na zařízeních Apple.  

Provozovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €22).  

Bližší informace a pokyny k celnímu řízení je uvedeno v sekci Celní řízení. Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.  

Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.  

Kupující může obdržet dopis od celní správy ohledně výzvy k zaplacení celního poplatku a převzetí zásilky. Zákazník je oprávněn v tomto případě zásilku odmítnout. V tomto případě je povinen o této skutečnosti informovat zákaznický servis, přičemž přiloží i kopii obdrženého dopisu. Na základě této informace a potřebných dokumentů bude situace s celním úřadem vyřešena ve prospěch zákazníka a budou mu do 14 dnů od vyřízení celnice peníze refundovány v plné výši.
Rozhodne
-li se zákazník zásilku vyzvednout, má nárok na základě zaslaného potvrzení o zaplacení cla na proplacení veškerých celních nákladů. 

  

 1. Doručování zboží

  

Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle v době uvedené u každého produktu a pohybuje se v rozmezí 15-40 pracovních dní od přijetí platby U ostatního zboží je dodací doba individuálně uvedena u produktů podle dodavatele a období v roce (Vánoce, jiné svátky). Uváděné dny dodání jsou počítány vždy ode dne odeslání. Nejzazší doba dodání činí 60 pracovních dní. V obvyklých dodacích dobách je doručeno 99,5% zásilek.  

Zásilka je doručena (uložena k vyzvednutí) zákazníkovi Českou poštou, Zásilkovnou, výjimečně pracovník České pošty nechává zásilku na poště a je nutné si proto kontrolovat schránku. Větší balíčky vám doručí expediční služba DHL.  

V případě poškození obalu trvejte na překontrolování obsahu zásilky s pracovníkem České pošty a je nutné sepsat protokol  

V případě ztráty zásilky při přepravě zasíláme na své náklady zákazníkovi zboží nové, v tomto případě prodlužuje dodací lhůta.  

V období svátků si vyhrazujeme prodloužit garanci vrácení peněz.  

Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je v objednávce více zboží, zboží může být zasláno ve více zásilkách.   

České návody nejsou součástí balení. Kupující má možnost požádat zákaznický servis o zaslání manuálu v českém jazyce. 

 

 1. Zrušení objednávky/odstoupení od smlouvy

  

Zákazník má možnost zrušit objednávku prostřednictvím zákaznického servisu do doby, než s jejím vyřizováním vzniknou náklady. O této době bude individuálně informován. 

  

Pro odstoupení od smlouvy, se doporučuje, aby zákazník kontaktoval zákaznický servis, pro komfortní a efektivnější vyřízení.  Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, po odstoupení od smlouvy začíná běžet 14 denní lhůta pro vrácení zboží. V souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. uzavřením kupní smlouvy dává výslovný souhlas, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou peněžní prostředky vráceny formou kuponu. Zákazník tento kupon nemusí přijmout a v takovém případě jsou mu zaslány peněžní prostředky na číslo účtu, ze kterého byly uhrazeny, případně na jiný účet, pokud informace o něm poskytl. 

  

 1. Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

  

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, tj. ode dne, kdy zboží převezme kupující nebo jím určená třetí osoba – jiná než dopravce. Jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

  

6.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.  

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  

6.4 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží zpět prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud dojde k odeslání zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pro usnadnění průběhu vyřizování odstoupení od smlouvy se doporučuje zaslat spolu se zbožím v jedné zásilce text oznámení o odstoupení od smlouvy (postačuje v kopii, byl-li originál již odeslán dle bodu 2 tohoto poučení).  

6.5 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob standardního dodání), hradil-li je kupující. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný způsob, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. Kupujícímu tím v žádném případě nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.  

6.6 V souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. uzavřením kupní smlouvy dává výslovný souhlas, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou peněžní prostředky vráceny formou kuponu v nominální hodnotě 110% ze zaplacené částky.  

6.6 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  

6.7. V případě vrácení peněz je doporučeno volit metodu převodu na bankovní účet. Pokud bude Kupující požadovat vrácení peněz mimo území České republiky bude Kupujícímu přeúčtován poplatek za platbu složenkou a částka k vrácení bude o tento poplatek ponížena.

  

 1. Poučení o zacházení s elektroodpadem

  

7.1 Provozovatel apeluje na zákazníky, aby využívali tříděný sběr odpadních elektrozařízení.  

7.2 Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady jsou uvedeni na mzp.cz.  

7.3 Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru.  

7.4 Vysloužilý elektrospotřebič může obsahovat řadu nebezpečných látek, ale i vzácných materiálů, které lze opětovně použít. 

 

 1. Vyřízení reklamace

  

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak elektronicky buď prostřednictvím formuláře ZDE formulář nebo kontaktováním zákaznického servisu. Uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.  

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). 

Reklamace je uplatněna momentem, kdy je (prodávajícímu ) zprostředkovateli, doručen, popř. sdělen projev vůle spotřebitele uplatnit práva z vadného plnění, tzn., že pokud spotřebitel projeví vůli reklamovat vadný výrobek bez jeho současného předání, je reklamace, uplatněna již tímto okamžikem a dále je věcí (prodávajícího) zprostředkovatele, aby vyzval spotřebitele k poskytnutí součinnosti a zaslání reklamovaného výrobku. Pokud by spotřebitel (prodávajícímu) zprostředkovateli požadovanou součinnost neposkytl, nepůjde tato skutečnost (prodávajícímu) zprostředkovateli k tíži. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace,  přičemž do lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba, po kterou spotřebitel požadovanou součinnost neposkytl, neboť se jedná o okolnost, která má za následek stavění lhůty pro vyřízení předmětné reklamace.

Zboží bude při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, bude čisté a kompletní.  

 

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.  

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu například. telefonicky, e-mailem, nebo osobně. Dle ust. §2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Dle ust.  §2167 se ust.  §2165 nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Dodavatele, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  

V případě vrácení peněz je Kupující povinen poskytnout číslo účtu či IBAN, formou složenky není možné peníze vrátit. Zkontrolujte si pečlivě číslo účtu, po odeslání částky na případnou změnu účtu nebude brán zřetel. 

 

 1. Zásady používání souborů cookies

  

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil.

  

Jak a proč se cookies používají?

  

Cookies jsou nezbytnou podmínkou pro funkční webovou analytiku. Na principu cookies totiž pracují statistiky a další měřící systémy, které si ukládají do cookies identifikátor návštěvníka, zdroj návštěvy, čas apod. Získané údaje načítají a doplňují na dalších stránkách a mohou tak daného uživatele ,,pronásledovat“.
Tyto malé textové soubory se také používají k uložení stavu, že je uživatel na dané stránce přihlášený (do administrace webu, eshopu, na sociálních sítích apod.). Tento typ cookies se nazývá autentizační cookies. Bez této cookies by server nerozeznal, že už ověření a přihlášení uživatele na daném webu proběhlo a vyžadoval by je opětovně při návštěvě každé další stránky.

  

Jaké jsou druhy cookies?

  

Cookies první strany – malý textový soubor cookies je uložen pomocí skriptu, který běží na dané doméně. Takové cookies se všeobecně považují za bezpečnější. Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů. Tento druh cookies využívá například Google Analytics (v základním nastavení).
Cookies třetí strany – cookies je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Jednu a tu samou cookies lze tedy načítat na různých místech internetu a tím pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami.

  

Proč cookies?

  

Jak už vás jistě samotné napadlo cookies znamená v angličtině sušenka. Tento název je odvozen od anglosaského zvyku nabízet návštěvníkům sušenku pro navození domácí a příjemné atmosféry.
Jaké druhy cookies používáme?
Cookies je možné z hlediska trvanlivosti rozdělit na dva druhy. Jedním druhem cookies jsou dočasné (session cookies), které se v prohlížeči se ukládají jen po dobu, než prohlížeč zavřete. Dalším druhem jsou cookies dlouhodobé (pertsistent cookies), které zůstávají uloženy déle nebo do dobry, kdy je ručně neodstraníte z prohlížeče.
Z hlediska jejich funkce lze cookies rozdělit na více druhů. Prvním druhem cookies jsou cookies remarketingové, které využíváme pro personalizaci obsahu našich reklam a jejich správnému zacílení. Dalším druhem jsou analytické cookies, které nám napoví, jak zvýšit pohodlí našich uživatelů tím, že ze získaných dat pochopíme, jak je náš web uživateli používán. Esenciální cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost webu. Dalším druhem cookies, který používáme, jsou cookies konverzní, které nám pomohou analyzovat výkon konverzních kanálů. Posledním druhem cookies, které používáme, jsou cookies trackingové (tzv. sledovací), které v kombinaci s konverzními cookies pomohou analyzovat výkon různých konverzních kanálů.
Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou využity třetími stranami. Tyto cookies přímo podporují naše reklamní aktivity (PPC systémy AdWords, Sklik,..).Díky těmto cookies je nám umožněno uzpůsobit zobrazování bannerů či inzerátů na vámi zobrazovaných internetových stránkách. Na základě těchto údajů vás však není možné identifikovat.

  

Jak lze odmítnout používání cookies?

  

Použití cookies je možné nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies ve výchozím nastavení. Je tedy možné soubory cookies v nastavení vašeho prohlížeče odmítnou anebo nastavit užívání jen některých.

 

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Google Chrome?

  

Postup pro vypnutí souborů cookies:

  

Vyberte ikonu nabídky Chrome

  

Vyberte Nastavení

  

V dolní části stránky vyberte Zobrazit rozšířená nastavení

  

V sekci Soukromí vyberte Nastavení obsahu

  

Vyberte Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat

  

Vyberte Hotovo

  

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Firefox?

  

Postup pro vypnutí souborů cookies:

  

Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte Možnosti

  

Přejděte do sekce Soukromí

  

Nastavte volbu Nastavení historie: na hodnotu Použít pro historii vlastní nastavení

  

Nastavte předvolbu Povolit cookies třetích stran na Nikdy

  

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Internet Explorer?

  

Postup pro vypnutí souborů cookies:

  

Vyberte ikonku nabídky IE

  

Vyberte Zabezpečení a vyberte Zapnout/Vypnout ochranu před sledováním

  

Klikněte na Váš individuální seznam

  

Zaškrtněte Blokovat automaticky

  

Dále vyberte Zabezpečení a klikněte na Zapnout žádosti Do not track (nesledovat)

  

Potvrďte tlačítkem Zapnout

  

 1. Řešení sporů

  

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

  

Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

  

 1. Ostatní

 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od Provozovatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

  

Provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od Kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  

Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Poskytovatele.

  

České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatel sídlí v Číně. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Provozovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

  

Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

  

Dodavatel ani Provozovatel nenesou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

  

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

  

Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.

  

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20.1.2021

 1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetové galerii www.postovnefree.cz (dále  jen jako „internetová galerie“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetové galerie (dále také jako „Zprostředkovatele“ nebo „Poskytovatele“), Kupujícího a Dodavatele zboží. 

Provozovatelem internetové galerie a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je společnost Masterpe s.r.o. IČ: 08695237, se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, vedená pod sp. Zn. C 114834  (dále i jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“). 

Provozovatel internetové nákupní galerie není prodávajícím zboží obchodovaného prostřednictvím internetové nákupní galerie www.postovnefree.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních smluv se zákazníky tím, že provozuje internetovou nákupní galerii jako nákupní galerii, ve které umožňuje prodávajícím prezentovat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy, a dále obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním. 

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru (dále jen ,,Dodavatel"). 

Provozovatel uzavírá s Kupujícím smlouvy o zprostředkování (dále jen „Smlouva“) formou odeslání a zaplacení závazné objednávky. Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.  

Kupní smlouva na vybrané zboží v nákupní galerii vzniká mezi kupujícím a dodavatelem, nikoliv mezi zprostředkovatelem a kupujícím.

  

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  

Nákupem zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem internetového obchodu zprostředkovatelskou smlouvu.  

Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku na webové stránce,  

Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové galerie postovnefree.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.  

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrativní.  

Provozovatel internetové nákupní galerie objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím internetové nákupní galerie postovnefree.cz vybrané zboží  

Provozovatel internetové nákupní galerie neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.  

Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetové nákupní galerie k dalšímu zpracování.  

Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese postovnefree.cz). Smlouva je uzavřena v českém jazyce; některé její součásti mohou být v jazyce anglickém.  

V případě, že provozovatel internetové nákupní galerie sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetové nákupní galerie postovnefree.cz.  

Odesláním výběru zboží kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

  

 1. Cena zboží a způsob platby

  

Informace o zboží a ceně uváděné jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží.  

Způsoby platby:

Bankovním převodem na účet Provozovatele: 2002087786 / 2010
IBAN: CZ52 2010 0000 0020 0208 7786
BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol = Číslo vaší objednávky
jinou nabízenou online platební metodou
platba kartou on-line
platba na účet prostřednictvím složenky typu A na pobočce České pošty.

Platba kartou Nejrychlejším a nejjednodušším způsobem platby je platba on-line platebními kartami Visa a MasterCard. Platební operace jsou zabezpečeny systémem 3D-Secure, který je autorizován karetními asociacemi Visa a MasterCard.

Platba složenkou

Rychlá platba Apple Pay - rychlý a snadný způsob placení bezdotykově jako s běžnou platební kartou – na internetu, v obchodech a na dalších místech. Vaše platební údaje jsou v bezpečí. Svůj účet navíc můžete spravovat kdekoli potřebujete – funguje pouze na zařízeních Apple.  

Provozovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €22).  

Bližší informace a pokyny k celnímu řízení je uvedeno v sekci Celní řízení. Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.  

Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.  

Kupující může obdržet dopis od celní správy ohledně výzvy k zaplacení celního poplatku a převzetí zásilky. Zákazník je oprávněn v tomto případě zásilku odmítnout. V tomto případě je povinen o této skutečnosti informovat zákaznický servis, přičemž přiloží i kopii obdrženého dopisu. Na základě této informace a potřebných dokumentů bude situace s celním úřadem vyřešena ve prospěch zákazníka a budou mu do 14 dnů od vyřízení celnice peníze refundovány v plné výši.
Rozhodne
-li se zákazník zásilku vyzvednout, má nárok na základě zaslaného potvrzení o zaplacení cla na proplacení veškerých celních nákladů. 

  

 1. Doručování zboží

  

Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle v době uvedené u každého produktu a pohybuje se v rozmezí 15-40 pracovních dní od přijetí platby U ostatního zboží je dodací doba individuálně uvedena u produktů podle dodavatele a období v roce (Vánoce, jiné svátky). Uváděné dny dodání jsou počítány vždy ode dne odeslání. Nejzazší doba dodání činí 60 pracovních dní. V obvyklých dodacích dobách je doručeno 99,5% zásilek.  

Zásilka je doručena (uložena k vyzvednutí) zákazníkovi Českou poštou, Zásilkovnou, výjimečně pracovník České pošty nechává zásilku na poště a je nutné si proto kontrolovat schránku. Větší balíčky vám doručí expediční služba DHL.  

V případě poškození obalu trvejte na překontrolování obsahu zásilky s pracovníkem České pošty a je nutné sepsat protokol  

V případě ztráty zásilky při přepravě zasíláme na své náklady zákazníkovi zboží nové, v tomto případě prodlužuje dodací lhůta.  

V období svátků si vyhrazujeme prodloužit garanci vrácení peněz.  

Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je v objednávce více zboží, zboží může být zasláno ve více zásilkách.   

České návody nejsou součástí balení. Kupující má možnost požádat zákaznický servis o zaslání manuálu v českém jazyce. 

 

 1. Zrušení objednávky/odstoupení od smlouvy

  

Zákazník má možnost zrušit objednávku prostřednictvím zákaznického servisu do doby, než s jejím vyřizováním vzniknou náklady. O této době bude individuálně informován. 

  

Pro odstoupení od smlouvy, se doporučuje, aby zákazník kontaktoval zákaznický servis, pro komfortní a efektivnější vyřízení.  Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, po odstoupení od smlouvy začíná běžet 14 denní lhůta pro vrácení zboží. V souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. uzavřením kupní smlouvy dává výslovný souhlas, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou peněžní prostředky vráceny formou kuponu. Zákazník tento kupon nemusí přijmout a v takovém případě jsou mu zaslány peněžní prostředky na číslo účtu, ze kterého byly uhrazeny, případně na jiný účet, pokud informace o něm poskytl. 

  

 1. Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

  

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, tj. ode dne, kdy zboží převezme kupující nebo jím určená třetí osoba – jiná než dopravce. Jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

  

6.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.  

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  

6.4 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží zpět prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud dojde k odeslání zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pro usnadnění průběhu vyřizování odstoupení od smlouvy se doporučuje zaslat spolu se zbožím v jedné zásilce text oznámení o odstoupení od smlouvy (postačuje v kopii, byl-li originál již odeslán dle bodu 2 tohoto poučení).  

6.5 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob standardního dodání), hradil-li je kupující. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný způsob, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. Kupujícímu tím v žádném případě nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.  

6.6 V souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. uzavřením kupní smlouvy dává výslovný souhlas, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou peněžní prostředky vráceny formou kuponu v nominální hodnotě 110% ze zaplacené částky.  

6.6 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  

6.7. V případě vrácení peněz je doporučeno volit metodu převodu na bankovní účet. Pokud bude Kupující požadovat vrácení peněz mimo území České republiky bude Kupujícímu přeúčtován poplatek za platbu složenkou a částka k vrácení bude o tento poplatek ponížena.

  

 1. Poučení o zacházení s elektroodpadem

  

7.1 Provozovatel apeluje na zákazníky, aby využívali tříděný sběr odpadních elektrozařízení.  

7.2 Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady jsou uvedeni na mzp.cz.  

7.3 Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru.  

7.4 Vysloužilý elektrospotřebič může obsahovat řadu nebezpečných látek, ale i vzácných materiálů, které lze opětovně použít. 

 

 1. Vyřízení reklamace

  

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak elektronicky buď prostřednictvím formuláře ZDE formulář nebo kontaktováním zákaznického servisu. Uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.  

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). 

Reklamace je uplatněna momentem, kdy je (prodávajícímu ) zprostředkovateli, doručen, popř. sdělen projev vůle spotřebitele uplatnit práva z vadného plnění, tzn., že pokud spotřebitel projeví vůli reklamovat vadný výrobek bez jeho současného předání, je reklamace, uplatněna již tímto okamžikem a dále je věcí (prodávajícího) zprostředkovatele, aby vyzval spotřebitele k poskytnutí součinnosti a zaslání reklamovaného výrobku. Pokud by spotřebitel (prodávajícímu) zprostředkovateli požadovanou součinnost neposkytl, nepůjde tato skutečnost (prodávajícímu) zprostředkovateli k tíži. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace,  přičemž do lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba, po kterou spotřebitel požadovanou součinnost neposkytl, neboť se jedná o okolnost, která má za následek stavění lhůty pro vyřízení předmětné reklamace.

Zboží bude při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, bude čisté a kompletní.  

 

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.  

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu například. telefonicky, e-mailem, nebo osobně. Dle ust. §2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Dle ust.  §2167 se ust.  §2165 nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Dodavatele, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  

V případě vrácení peněz je Kupující povinen poskytnout číslo účtu či IBAN, formou složenky není možné peníze vrátit. Zkontrolujte si pečlivě číslo účtu, po odeslání částky na případnou změnu účtu nebude brán zřetel. 

 

 1. Zásady používání souborů cookies

  

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil.

  

Jak a proč se cookies používají?

  

Cookies jsou nezbytnou podmínkou pro funkční webovou analytiku. Na principu cookies totiž pracují statistiky a další měřící systémy, které si ukládají do cookies identifikátor návštěvníka, zdroj návštěvy, čas apod. Získané údaje načítají a doplňují na dalších stránkách a mohou tak daného uživatele ,,pronásledovat“.
Tyto malé textové soubory se také používají k uložení stavu, že je uživatel na dané stránce přihlášený (do administrace webu, eshopu, na sociálních sítích apod.). Tento typ cookies se nazývá autentizační cookies. Bez této cookies by server nerozeznal, že už ověření a přihlášení uživatele na daném webu proběhlo a vyžadoval by je opětovně při návštěvě každé další stránky.

  

Jaké jsou druhy cookies?

  

Cookies první strany – malý textový soubor cookies je uložen pomocí skriptu, který běží na dané doméně. Takové cookies se všeobecně považují za bezpečnější. Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů. Tento druh cookies využívá například Google Analytics (v základním nastavení).
Cookies třetí strany – cookies je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Jednu a tu samou cookies lze tedy načítat na různých místech internetu a tím pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami.

  

Proč cookies?

  

Jak už vás jistě samotné napadlo cookies znamená v angličtině sušenka. Tento název je odvozen od anglosaského zvyku nabízet návštěvníkům sušenku pro navození domácí a příjemné atmosféry.
Jaké druhy cookies používáme?
Cookies je možné z hlediska trvanlivosti rozdělit na dva druhy. Jedním druhem cookies jsou dočasné (session cookies), které se v prohlížeči se ukládají jen po dobu, než prohlížeč zavřete. Dalším druhem jsou cookies dlouhodobé (pertsistent cookies), které zůstávají uloženy déle nebo do dobry, kdy je ručně neodstraníte z prohlížeče.
Z hlediska jejich funkce lze cookies rozdělit na více druhů. Prvním druhem cookies jsou cookies remarketingové, které využíváme pro personalizaci obsahu našich reklam a jejich správnému zacílení. Dalším druhem jsou analytické cookies, které nám napoví, jak zvýšit pohodlí našich uživatelů tím, že ze získaných dat pochopíme, jak je náš web uživateli používán. Esenciální cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost webu. Dalším druhem cookies, který používáme, jsou cookies konverzní, které nám pomohou analyzovat výkon konverzních kanálů. Posledním druhem cookies, které používáme, jsou cookies trackingové (tzv. sledovací), které v kombinaci s konverzními cookies pomohou analyzovat výkon různých konverzních kanálů.
Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou využity třetími stranami. Tyto cookies přímo podporují naše reklamní aktivity (PPC systémy AdWords, Sklik,..).Díky těmto cookies je nám umožněno uzpůsobit zobrazování bannerů či inzerátů na vámi zobrazovaných internetových stránkách. Na základě těchto údajů vás však není možné identifikovat.

  

Jak lze odmítnout používání cookies?

  

Použití cookies je možné nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies ve výchozím nastavení. Je tedy možné soubory cookies v nastavení vašeho prohlížeče odmítnou anebo nastavit užívání jen některých.

 

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Google Chrome?

  

Postup pro vypnutí souborů cookies:

  

Vyberte ikonu nabídky Chrome

  

Vyberte Nastavení

  

V dolní části stránky vyberte Zobrazit rozšířená nastavení

  

V sekci Soukromí vyberte Nastavení obsahu

  

Vyberte Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat

  

Vyberte Hotovo

  

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Firefox?

  

Postup pro vypnutí souborů cookies:

  

Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte Možnosti

  

Přejděte do sekce Soukromí

  

Nastavte volbu Nastavení historie: na hodnotu Použít pro historii vlastní nastavení

  

Nastavte předvolbu Povolit cookies třetích stran na Nikdy

  

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Internet Explorer?

  

Postup pro vypnutí souborů cookies:

  

Vyberte ikonku nabídky IE

  

Vyberte Zabezpečení a vyberte Zapnout/Vypnout ochranu před sledováním

  

Klikněte na Váš individuální seznam

  

Zaškrtněte Blokovat automaticky

  

Dále vyberte Zabezpečení a klikněte na Zapnout žádosti Do not track (nesledovat)

  

Potvrďte tlačítkem Zapnout

  

 1. Řešení sporů

  

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

  

Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

  

 1. Ostatní

 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od Provozovatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

  

Provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od Kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  

Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Poskytovatele.

  

České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatel sídlí v Číně. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Provozovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

  

Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

  

Dodavatel ani Provozovatel nenesou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

  

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

  

Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.

  

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20.1.2021